Wszystko o:

tarczyca - normy

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

w przyjtych normach jest bardzo niewielka, dlatego te lekarze, czasem nies퀅sznie nie widz켧 znamion niebezpieczestwa nie wprowadzaj 풹dnego leczenia. Niejednokrotnie zdarza si, 풽 nawet niewielkie odstpstwo od normy jest zapowiedzi np. nadczynno턢i tarczycy, czy choroby Gravesa - Basedowa

Przeciwcia쿪 anty-Tg

Przeciwcia쿪 anty-Tg

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tg, czyli tyreoglobulina to jeden z hormonw bia쿸owych wytwarzanych przez tarczyc, przede wszystkich przez tzw. komrki pcherzykowe. Mimo niepokoj켧ych zmian w obrbie gruczo퀅 nie trac one zdolno턢i "produkcyjnych" i nieustannie wydzielaj hormony

Przeciwcia쿪 przeciwtarczycowe

Przeciwcia쿪 przeciwtarczycowe

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Przy rozpoznawaniu schorze tarczycy oznacza si podstawowe hormony tarczycy tj. TSH i tzw. wolne hormony FT3 i FT4. Konieczne jest rwnie przeprowadzenie bada pod k켾em przeciwcia, ktre u osb z prawid쿽wo funkcjonuj켧ym gruczo쿮m nie wystpuj wcale. Do

Usunicie macicy - to konieczne?

Odpowiada lekarz Magdalena Zemlak: Decyzj o usuniciu macicy nale퓓 podj길 po konsultacji z ginekologiem. W celu okre턫enia przyczyn obfitych miesi켧zek mog by niezbdne jeszcze inne badania - oznaczenia st轅e hormonw. Nale퓓 rwnie wykluczy choroby zwi콄ane z zaburzeniami krzepliwo턢i krwi j

Trijodotyronina (T3)

Trijodotyronina (T3)

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Trijodotyronina (T3) wydzielany jest przez komrki pcherzykowe tarczycy z odjonizowanego T4 (zaliczany wraz z T3 do podstawowych hormonw wydzielanych przez tarczyc). Poniewa jego poziom ma ogromny wp퀉w na prawid쿽wy rozwj o턳odkowego uk쿪du nerwowego, jego

Kalcytonina

Kalcytonina

. U zdrowej osoby jego warto뜻 niw powinna przekracza 2,9 pmol/l (u m轅czyzn mo풽 by nieznacznie wy퓋zy). Powy풽j normy Znaczne przekroczenie (nawet tysi켧krotnie) st轅enia hormonu pojawia si u pacjentw z rakiem tarczycy, tzw. rakiem rdzeniastym tarczycy. Choroba nowotworowa to jednak nie jedyna

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Do낢cz do nas na Facebooku! Badanie przeciwcia anty-TPO zazwyczaj wykonuje si rwnocze턭ie z oznaczeniem hormonw reguluj켧ych funkcjonowanie tarczycy tj. TSH, T3 i T4. Obecno뜻 TPO pozwala potwierdzi chorob Gravesa-Basedowa lub chorob Hashimoto . Okre턫enie jego poziomu konieczne jest u

Bazofile

Bazofile

m轅czyzn 0-0,2 x 109/l. Zaburzenie tych norm mo풽 by zwi콄ane np. z chorob tarczycy, du퓓m stresem lub bia쿪czk. Przy porwnywaniu wynikw nale퓓 pamita, 풽 laboratoria wykonuj켧e badania stosuj r璨ne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mog r璨ni si midzy sob (warto뜻 podana na

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

쿪twiejsze ni w przypadku TSH, poniewa ich spadek lub wzrost nastpuje bardzo szybko) - u cz沅ci chorych wystpuje tzw. podkliniczna (subkliniczna) nadczynno뜻 tarczycy - mimo niskiego TSH pozosta쿮 hormony s w normie - spadek TSH nie zawsze ma zwi콄ek z tarczyc Wysokie TSH Podwy퓋zone st轅enie TSH

Anatomia cz쿽wieka: tarczyca

Anatomia cz쿽wieka: tarczyca

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Choroby tarczycy?

Bardzo prosz o pomoc w interpretacji moich wynikw badania krwi: TSH 1,5665ulU/ml (norma: 0,35-4,94), FT3 3,53pg/ml (norma; 1,71-3,71), FT4 1,31ng/dl (norma: 0,70-1,48), T4 11,1ug/dl (norma:4,9-11,7). Czy powinnam te wykona badanie przeciwcia tarczycowych?Nie mo퓆a interpretowa bada

Niedoczynno뜻 tarczycy?

robi쿪m badania okresowe przyjcia do pracy robi켧 zdjcie RTG klatki piersiowej okaza쿽 si ze mam powikszone serce lecz mie턢i si w granicy normy wtedy zbagatelizowa쿪m to ale teraz zastanawiam si, czy s to objawy jakie powa퓆ej choroby ni tylko niedoczynno뜻 tarczycy?Wikszo뜻 wystpuj켧ych

Tarczyca - wyniki niskie ale w normie, pro턡a o interpretacje

badania 541,2 WOLNY TESTOSTERON pg/mLwynik badania 1,38Przedstawione wyniki bada s w granicach normy i nie mo퓆a w 풹dnym przypadku mwi o ich niskich warto턢iach. Przy podejrzeniu niedoczynno턢i tarczycy poziom TSH powinien przekracza grn granic normy natomiast jego prawid쿽wa warto뜻

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Objto뜻 tarczycy: wzr i normy

Pierwszy raz znalaz쿪m w polskich 펢d쿪ch medycznych zakres norm objto턢i tarczycy. Oto ca퀉 dostpny materia: Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2013, XXXIV/202: 200-20 Zaopatrzenie w jod oraz czynno뜻 tarczycy w grupie zdrowych kobiet ci轅arnych zamieszkuj켧ych Warszaw (2013) Krasnodbska

Re: normy wielkosci tarczycy

Norma od 13 do 18ml pochodzi z ksi굻ki "Jak 퓓 z Hashimoto". W ksi굻ce pisz wprost (je턫i dobrze pamitam), 풽 te wielko턢i mog by ni퓋ze, je턫i si je sl jodowan. W artykule pisz, 풽 tam sl joduj od 1996 roku, a artyku zosta opublikowany w 2004 roku. Recenzja, publikacja

Ma쿪 tarczyca, wyniki w normie - pomocy

wynik: 22. Na zwi콄ek z tarczyc zwrci쿪 nakierowa쿪 mnie pani okulistka. Tak trafi쿪m dwa lata temu do endokrynolog, ktra nie stwierdzi쿪 problemw na tym tle (bo prawie zawsze mam wszystkie wyniki w normie :-) ), a USG tarczycy zbagatelizowa쿪. Opis brzmia wtedy tak (2012 r. - mia쿪m 31 lat

Re: normy wielkosci tarczycy

My턫, 풽 sama objto뜻 tarczycy nie jest a tak wa퓆a, jak to, czy tarczyca dobrze czy 펚e pracuje. Jak kto ma 8 ml, ale ma dobre hormony i dobrze si czuje, to nie idzie do endo albo jak idzie, to nie bdzie leczony tylko dlatego, 풽 ma 8 a nie 14 ml. Ale jak kto czuje si 펚e, ma marne wyniki

Objto뜻 tarczycy, normy i kalkulator

Objto뜻 tarczycy, wzr i normy: forum.gazeta.pl/forum/w,94641,107089927,107089927,Objetosc_tarczycy_wzor_i_normy.html Kalkulator do obliczania objto턢i tarczycy: www.nuk.bieganski.org/index.php?la=pl&go=kal&kalk=tar_obj#proc -- pozdrawiam, Harmoniak (Hashimoto od 2008. Novo) - Przewodnik po

normy wielkosci tarczycy

skad taka norma podawana tu czesto 13-18? nigdzie takiej nie znalazlam wrecz przeciwnie norma dla kobiet to 9-12 cm3 np hrcak.srce.hr/file/7952 -- dziekuje za wypelnienie mojej ankiety. szczegolnie dziekuje forumkom, ktore naklonily facetow do wypelniania jej :P

Re: normy wielkosci tarczycy

Kto zeskanowa z ksia퓃i "Jak zy z Hashimoto" ze str 46: i.imgur.com/kNMtJY5.png i oczywi턢ie s to warto턢i orientacyjne, maj znaczenie z ca쿽턢i, czyli objawami, wynikami hormonw, przeciwcia쿪mi itp jak ju napisa쿪 Jurnik :)

Re: normy wielkosci tarczycy

Thyroid volumes for each lobe, isthmus and for the gland in-toto are presented in the Table 1. The mean total thyroid volume was 10.682.83 mL; -- dziekuje za wypelnienie mojej ankiety. szczegolnie dziekuje forumkom, ktore naklonily facetow do wypelniania jej :P

Re: objto뜻 tarczycy - jaka jest norma

Chcia쿪bym u턢i턫i. Je턫i lewy p쿪t mam ok 7 ml, a prawy 9 ml, to objto뜻 licz poprzez zsumowanie? Wychodzi mi czyli w normie? -- http://wczytaj.pl/images/eureka50.jpg

Re: normy hormonow tarczycy ?

,5-20 niedoczynno뜻 niskiego stopnia 2,1-4,4 norma, ale podejrzenie niedoczynno턢i je턫i wystpuj objawy lub wole 0,4-2,0 norma 0,1-0,39 szara strefa – zbada FT4 <0,1 nadczynno뜻 tarczycy lub niedoczynno뜻 przysadki - www.mamo-tato.pl/article_show.php?a_id=18&s_id=1&ss_id=3 Nie mog znale쇗 w necie

Jad쿽wstrt psychiczny

i ch쿽pcy w wieku 11–20 lat. Kryteria diagnostyczneMo퓆a podejrzewa anoreksj, gdy osoba: prze퓓wa silny lk przed przybraniem na wadze lub oty쿽턢i, nawet je턫i ma niedowag; nie chce utrzyma wagi w granicach normy dla swojego wieku i wzrostu, co nie jest spowodowane 풹dnym schorzeniem fizycznym

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!